Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. W przypadku umów zawieranych na odległość Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie bądź mailowo w terminie 14 dni, liczonym  od dnia wydania zamówionego  towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego w poprzednim zdaniu terminem.

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. W razie odstąpienia od umowy przez klienta zgodnie z §51powyżej umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

5. Towar należy odesłać na adres naszej siedziby wskazany we wstępie do Regulaminu. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu - paragon lub fakturę. Nie przyjmowane są jednak zwroty paczek płatnych "za pobraniem" ( nie ma możliwości by Kupujący odesłał paczkę do Sprzedającego za pobraniem ).

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

8.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.

9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje na towary zakupione w ramach umowy kupna/sprzedaży jako firma/przedsiębiorca w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - POBIERZ